Aanbevolen, 2019

Editor'S Choice

Pagina niet gevonden
cisplatine
alkaptonuria

Recombivax

Recombivax bijwerkingen centrum

Medische redacteur: John P. Cunha, DO, FACOEP

Laatste beoordeling 6/28/2017

Recombivax [hepatitis b-vaccin (recombinant)] is een virusvaccin dat wordt gebruikt om de ziekte Hepatitis B te helpen voorkomen. Vaak voorkomende bijwerkingen van Recombivax zijn:

 • prikkelbaarheid (vooral bij kinderen),
 • reacties op de injectieplaats (pijn, pijn, roodheid, zwelling),
 • koorts,
 • hoofdpijn,
 • vermoeidheid,
 • keelpijn,
 • loopneus of verstopte neus,
 • misselijkheid,
 • diarree,
 • verlies van eetlust,
 • vermoeidheid,
 • zwakte, en
 • duizeligheid.

Vertel uw arts als u onregelmatige en tijdelijke symptomen hebt kort na ontvangst van een injectie met Recombivax, waaronder:

 • flauwvallen,
 • duizeligheid,
 • duizeligheid,
 • visie veranderingen,
 • gevoelloosheid en tintelingen, of
 • aanvalachtige bewegingen.

De dosis Recombivax is een vaccinatieregime van 3 doses vaccin volgens het volgende schema: Eerste dosis: op de gekozen datum; Tweede dosis: 1 maand later; Derde dosis: 6 maanden na de eerste dosis. Adolescenten van 11 tot 15 jaar kunnen een regime van 2 doses volgen. Recombivax kan interageren met andere recente vaccins, steroïde geneesmiddelen, medicijnen om psoriasis, reumatoïde artritis of andere auto-immuunziekten te behandelen, of geneesmiddelen om afstoting van orgaantransplantaten te behandelen of te voorkomen. Vertel uw arts alle medicijnen die u gebruikt. Tijdens de zwangerschap mag Recombivax alleen worden gebruikt als het is voorgeschreven. Het is onbekend of dit medicijn overgaat in de moedermelk. Raadpleeg uw arts voordat u borstvoeding geeft.

Ons Recombivax [hepatitis b-vaccin (recombinant)] Centrum voor bijwerkingen geeft een uitgebreid overzicht van beschikbare geneesmiddelinformatie over de mogelijke bijwerkingen bij het gebruik van dit medicijn.

Dit is geen volledige lijst met bijwerkingen en andere kunnen voorkomen. Bel uw arts voor medisch advies over bijwerkingen. U kunt bijwerkingen melden bij de FDA op 1-800-FDA-1088.

Recombivax Consumenteninformatie BIJWERKINGEN: Pijn / pijn / roodheid / zwelling op de injectieplaats, koorts, hoofdpijn, vermoeidheid, keelpijn, misselijkheid, diarree, gebrek aan eetlust en duizeligheid kunnen voorkomen. Als één van deze bijwerkingen aanhoudt of verergert, licht dan onmiddellijk uw arts of apotheker in.

Zelden zijn na vaccininjecties tijdelijke symptomen zoals flauwvallen / duizeligheid / duizeligheid, visusveranderingen, gevoelloosheid / tintelingen of toevalachtige bewegingen ontstaan. Vertel het uw zorgverlener meteen als u een van deze symptomen heeft kort na het ontvangen van een injectie. Zitten of liggen kan symptomen verlichten.

Vergeet niet dat uw zorgverlener dit medicijn heeft voorgeschreven omdat hij of zij heeft geoordeeld dat het voordeel voor u groter is dan het risico op bijwerkingen. Veel mensen die dit medicijn gebruiken, hebben geen ernstige bijwerkingen.

Een zeer ernstige allergische reactie op dit medicijn is zeldzaam. Raadpleeg echter meteen medische hulp als u symptomen van een ernstige allergische reactie bemerkt, zoals: uitslag, jeuk / zwelling (vooral van het gezicht / tong / keel), ernstige duizeligheid, moeite met ademhalen.

Dit is geen volledige lijst van mogelijke bijwerkingen. Als u andere effecten opmerkt die hierboven niet zijn vermeld, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Neem contact op met de arts voor medisch advies over bijwerkingen. De volgende nummers geven geen medisch advies, maar in de Verenigde Staten kunt u bijwerkingen melden aan het Vaccin-meldsysteem voor ongewenste gevallen (VAERS) op 1-800-822-7967. In Canada kunt u de Vaccine Safety Section bij het Public Health Agency of Canada bellen op 1-866-844-0018.

Recombivax professionele informatie

BIJWERKINGEN

Bij gezonde zuigelingen en kinderen (tot 10 jaar) waren de meest frequent gemelde systemische bijwerkingen (> 1% injecties), in afnemende volgorde van frequentie, prikkelbaarheid, koorts, diarree, vermoeidheid / zwakte, verminderde eetlust en rhinitis . Bij gezonde volwassenen werden reacties op de injectieplaats en systemische bijwerkingen gemeld na respectievelijk 17% en 15% van de injecties.

Clinical Trials Experience

Omdat klinische onderzoeken worden uitgevoerd onder sterk variërende omstandigheden, kunnen de ongunstige reactiesnelheden die zijn waargenomen in de klinische onderzoeken van een vaccin niet direct worden vergeleken met de percentages in de klinische onderzoeken van een ander vaccin en mogelijk niet de in de praktijk waargenomen percentages.

In drie klinische onderzoeken werden 434 doses RECOMBIVAX HB, 5 mcg, toegediend aan 147 gezonde zuigelingen en kinderen (tot 10 jaar) die gedurende 5 dagen na elke dosis werden gecontroleerd. Reacties op de injectieplaats en systemische bijwerkingen werden gemeld na respectievelijk 0,2% en 10,4% van de injecties. De meest frequent gemelde systemische bijwerkingen (> 1% injecties), in afnemende volgorde van frequentie, waren prikkelbaarheid, koorts (≥ 101 ° F oraal equivalent), diarree, vermoeidheid / zwakte, verminderde eetlust en rhinitis.

In een onderzoek dat het regime met drie doses (5 mcg) en het doseringsschema met twee doses (10 mcg) RECOMBIVAX HB bij adolescenten vergeleek, was de algehele frequentie van bijwerkingen over het algemeen vergelijkbaar.

In een groep onderzoeken werden 3258 doses RECOMBIVAX HB, 10 mcg, toegediend aan 1252 gezonde volwassenen die gedurende 5 dagen na elke dosis werden gecontroleerd. Reacties op de injectieplaats en systemische bijwerkingen werden gemeld na respectievelijk 17% en 15% van de injecties. De volgende bijwerkingen zijn gemeld:

Incidentie gelijk aan of groter dan 1% van de injecties

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsvoorwaarden

Reacties op de injectieplaats, voornamelijk bestaande uit pijn, waaronder pijn, gevoeligheid, pruritus, erytheem, ecchymose, zwelling, warmte, vorming van knobbelvliezen.

De meest voorkomende systemische klachten zijn vermoeidheid / zwakte; hoofdpijn; koorts (≥ 100 ° F); malaise.

Maag-darmstoornissen

Misselijkheid; diarree

Respiratoire, thoracale en mediastinale aandoeningen

faryngitis; bovenste luchtweginfectie

Incidentie minder dan 1% van de injecties

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsvoorwaarden

zweten; achiness; gevoel van warmte; duizeligheid; rillingen; blozen

Maag-darmstoornissen

braken; buikpijn / krampen; dyspepsie; verminderde eetlust

Respiratoire, thoracale en mediastinale aandoeningen

rhinitis; influenza; hoesten

Zenuwstelselaandoeningen

Vertigo / duizeligheid; paresthesie 5

Huid- en onderhuidaandoeningen

jeuk; huiduitslag (niet gespecificeerd); angio-oedeem; urticaria

Musculoskeletale en bindweefselaandoeningen

Artralgie waaronder monodeeltjes; spierpijn; rugpijn; nek pijn; schouder pijn; nek stijfheid

Bloed- en lymfatische aandoeningen

lymfadenopathie

Psychiatrische stoornissen

Slapeloosheid / verstoorde slaap

Oor en labyrint stoornissen

Oorpijn

Nier- en urinewegaandoeningen

dysurie

Hartaandoeningen

hypotensie

Post-marketingervaring

De volgende bijkomende bijwerkingen zijn gemeld bij gebruik van het op de markt gebrachte vaccin. Omdat deze reacties vrijwillig worden gerapporteerd vanuit een populatie van onbekende grootte, is het niet mogelijk om betrouwbaar hun frequentie te schatten of een oorzakelijk verband te leggen met een vaccinblootstelling.

Immuunsysteemaandoeningen

Overgevoeligheidsreacties waaronder anafylactische / anafylactoïde reacties, bronchospasme en urticaria zijn gemeld binnen de eerste paar uur na de vaccinatie. Een schijnbaar overgevoeligheidssyndroom (serumziekte-achtig) met vertraagd begin is gemeld dagen tot weken na vaccinatie, waaronder: artralgie / artritis (meestal voorbijgaand), koorts en dermatologische reacties zoals urticaria, erythema multiforme, ecchymoses en erythema nodosum [ zien WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN]. Auto-immuunziekten waaronder systemische lupus erythematosus (SLE), lupusachtig syndroom, vasculitis en polyarteritis nodosa zijn ook gemeld.

Maag-darmstoornissen

Verhoging van leverenzymen; constipatie

Zenuwstelselaandoeningen

Guillain-Barré-syndroom; multiple sclerose; exacerbatie van multiple sclerose; myelitis inclusief transverse myelitis; beslaglegging; koortsstuipen; perifere neuropathie inclusief Bell's Palsy; radiculopathie; herpes zoster; migraine; spier zwakte; hypesthesie; encefalitis

Huid- en onderhuidaandoeningen

Stevens-Johnson-syndroom; alopecia; petechiae; eczeem

Musculoskeletale en bindweefselaandoeningen

Artritis

Pijn in extremiteit

Bloed- en lymfatische systeemstoornissen

Verhoogde bezinkingssnelheid van erytrocyten; trombocytopenie

Psychiatrische stoornissen

Prikkelbaarheid; agitatie; slaperigheid

Oogaandoeningen

Oogzenuwontsteking; tinnitus; conjunctivitis; visusstoornissen; uveitis

Hartaandoeningen

Syncope; tachycardie

De volgende bijwerking is gemeld bij een ander hepatitis-B-vaccin (recombinant) maar niet bij RECOMBIVAX HB: keratitis.

Populaire Categorieën

Top