Aanbevolen, 2019

Editor'S Choice

Pagina niet gevonden
cisplatine
alkaptonuria

Suprane

Suprane bijwerkingen centrum

Vind de laagste prijzen op

Medische redacteur: John P. Cunha, DO, FACOEP

Laatst beoordeeld 5/10/2018

Suprane (desflurane) Vluchtige vloeistof voor inhalatie is een anestheticum dat wordt gebruikt bij operaties. Vaak voorkomende bijwerkingen van Suprane zijn:

 • hoofdpijn,
 • misselijkheid,
 • duizeligheid,
 • braken,
 • hoesten,
 • langzame of snelle hartslag,
 • hoge bloeddruk (hypertensie),
 • verhoogde speekselvloed,
 • adem holding,
 • keelpijn, en
 • pinkeye (conjunctivitis).

Minder vaak voorkomende bijwerkingen van Suprane zijn:

 • onregelmatige hartslag,
 • agitatie,
 • duizeligheid,
 • astma,
 • kortademigheid,
 • koorts,
 • spierpijn, en
 • jeuk.

Overleg met uw arts over uw individuele doseringsaanbeveling. Suprane moet onder toezicht van een arts worden toegediend. Benzodiazepines, opioïden, neuromusculaire blokkers en spierverslappers kunnen een interactie aangaan met Suprane. Vertel uw arts alle medicijnen die u neemt. Rijd niet, gebruik geen machines of voer geen activiteiten uit die alert moeten zijn wanneer u Suprane inneemt. Gebruik als u zwanger bent alleen Suprane als dit duidelijk nodig is. Wees voorzichtig als u Suprane inneemt tijdens het geven van borstvoeding.

Onze Suprane (desflurane, USP) Vluchtige vloeistof voor inhalatie-bijwerkingen Drug Center biedt een uitgebreid overzicht van beschikbare geneesmiddelinformatie over de mogelijke bijwerkingen bij het gebruik van dit medicijn.

Dit is geen volledige lijst met bijwerkingen en andere kunnen voorkomen. Bel uw arts voor medisch advies over bijwerkingen. U kunt bijwerkingen melden bij de FDA op 1-800-FDA-1088.

Suprane professionele informatie

BIJWERKINGEN

De volgende ernstige bijwerkingen met het gebruik van STAXYN (vardenafil) worden elders in de etikettering besproken:

 • Cardiovasculaire effecten [zie CONTRA en WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN]
 • Priapisme [zie WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN]
 • QT Verlenging [zie WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN]
 • Effecten op het oog [zie WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN]
 • Plotseling gehoorverlies [zie WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN]

Clinical Studies Experience

Omdat klinische onderzoeken worden uitgevoerd onder sterk variërende omstandigheden, kunnen de ongunstige reactiesnelheden die zijn waargenomen in de klinische onderzoeken van een geneesmiddel, niet rechtstreeks worden vergeleken met de percentages in de klinische onderzoeken van een ander geneesmiddel en komen deze mogelijk niet overeen met de in de praktijk waargenomen percentages.

STAXYN

De veiligheid van STAXYN werd beoordeeld in twee identieke multinationale, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde onderzoeken. In beide hoofdstudies was de registratie gestratificeerd, zodat ongeveer 50% van de patiënten ≥ 65 jaar oud was. Ongeveer 8% (n = 29) was ≥ 75 jaar oud. Een geïntegreerde analyse van beide onderzoeken omvatte in totaal 355 proefpersonen die STAXYN kregen in vergelijking met 340 proefpersonen die placebo kregen (gemiddelde leeftijd was 61,7, spreiding 21,0 tot 88,0; 68% wit, 5% zwart, 6% Aziatisch, 11% Latijns-Amerikaans en 11 % Andere). De stopzettingspercentages als gevolg van bijwerkingen waren 1,4% voor STAXYN in vergelijking met 0,6% voor placebo. Tabel 1 hieronder geeft de meest frequent gemelde bijwerkingen weer.

Tabel 1: Bijwerkingen die werden gemeld door ≥ 2% van de patiënten die werden behandeld met STAXYN en frequenter op geneesmiddelen dan placebo in gecontroleerde studies

Bijwerking STAXYN
(N = 355)
Placebo
(N = 340)
Hoofdpijn 14.4% 1.8%
Flushing 7.6% 0.6%
Verstopte neus 3.1% 0.3%
indigestie 2.8% 0%
Duizeligheid 2.3% 0%
Rugpijn 2% 0.3%

Bijwerkingen die werden gemeld in de STAXYN-placebogecontroleerde onderzoeken waren vergelijkbaar met de bijwerkingen die werden gemeld in eerdere placebo-gecontroleerde onderzoeken met vardenafil-filmomhulde tabletten.

Alle Vardenafil-onderzoeken

Vardenafil filmomhulde tabletten en STAXYN zijn toegediend aan meer dan 17.000 mannen (gemiddelde leeftijd 54,5, spreiding 18 - 89 jaar, 70% wit, 5% zwart, 13% Aziatisch, 4% spaans en 8% overig) tijdens gecontroleerde en ongecontroleerde klinische onderzoeken. proeven wereldwijd. Het aantal patiënten dat gedurende 6 maanden of langer werd behandeld, was 3357 en 1350 patiënten werden gedurende ten minste 1 jaar behandeld.

In de placebogecontroleerde klinische onderzoeken voor vardenafil filmomhulde tabletten en STAXYN was de stopzettingssnelheid als gevolg van bijwerkingen 1,9% voor vardenafil in vergelijking met 0,8% voor placebo. Placebo-gecontroleerde onderzoeken duiden op een dosiseffect in de incidentie van sommige bijwerkingen (bijvoorbeeld duizeligheid, hoofdpijn, blozen, dyspepsie, misselijkheid, verstopte neus) bij de 5 mg, 10 mg en 20 mg doses vardenafil filmomhulde tabletten .

In de volgende sectie worden aanvullende, minder frequente bijwerkingen (<2%) beschreven die zijn gemeld tijdens de klinische ontwikkeling van vardenafil filmomhulde tabletten en STAXYN. Uitgesloten van deze lijst zijn die bijwerkingen die zelden en weinig voorkomen, die gebeurtenissen die vaak worden waargenomen in afwezigheid van medicamenteuze behandeling, en die gebeurtenissen die niet redelijk geassocieerd zijn met het medicijn:

Lichaam als geheel: allergisch oedeem en angio-oedeem, zich onwel voelen, allergische reacties, pijn op de borst Auditief: tinnitus, duizeligheid

Cardiovasculair: palpitatie, tachycardie, angina pectoris, myocardinfarct, ventriculaire tachyaritmieën, hypotensie

Digestive: misselijkheid, gastro-intestinale en buikpijn, droge mond, diarree, gastro-oesofageale refluxziekte, gastritis, braken, toename van transaminasen

bewegingsapparaat: toename van creatinefosfokinase (CPK), verhoogde spierspanning en kramp, spierpijn

Nerveus: paresthesie en dysesthesie, slaperigheid, slaapstoornis, syncope, amnesie, toevallen

Ademhaling: kortademigheid, sinuscongestie

Huid en aanhangsels: erytheem, uitslag

oogheelkundig: visuele stoornis, oculaire hyperemie, visuele kleurvervormingen, oogpijn en oogongemak, fotofobie, toename van intraoculaire druk, conjunctivitis

urogenitaal: toename van erectie, priapisme

Postmarketingervaring

De volgende bijwerkingen zijn vastgesteld tijdens het gebruik van vardenafil na de goedkeuring in de filmomhulde tabletformulering. Omdat deze reacties vrijwillig worden gerapporteerd vanuit een populatie van onbekende grootte, is het niet altijd mogelijk om hun frequentie in te schatten of een oorzakelijk verband te leggen met blootstelling aan geneesmiddelen.

oogheelkundig

Niet-arteriële anterieure ischemische optische neuropathie (NAION), een oorzaak van verminderd zicht waaronder permanent verlies van gezichtsvermogen, is zelden gemeld na het in de tijd in verband brengen met het gebruik van PDE5-remmers, waaronder vardenafil. De meeste, maar niet alle, van deze patiënten hadden onderliggende anatomische of vasculaire risicofactoren voor de ontwikkeling van NAION, waaronder, maar niet noodzakelijkerwijs beperkt tot: lage cup-to-discverhouding ("overvolle schijf"), leeftijd boven de 50, diabetes, hypertensie, kransslagader ziekte, hyperlipidemie en roken. Het is niet mogelijk om te bepalen of deze gebeurtenissen direct verband houden met het gebruik van PDE5-remmers, met de onderliggende vasculaire risicofactoren of anatomische defecten, met een combinatie van deze factoren of met andere factoren [zie WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN en PATIËNT INFORMATIE].

Visusstoornissen waaronder visusverlies (tijdelijk of permanent), zoals gezichtsvelddefecten, occlusie van de retinale vene en verminderde gezichtsscherpte, zijn ook zelden gemeld tijdens postmarketingervaring. Het is niet mogelijk om te bepalen of deze gebeurtenissen direct verband houden met het gebruik van vardenafil.

neurologische

Inbeslagname, recidiefherhaling en voorbijgaande mondiale amnesie zijn gemeld na het in de tijd in verband brengen met vardenafil.

otologische

Gevallen van plotselinge vermindering of verlies van gehoor zijn gemeld na het in de tijd in verband brengen met het gebruik van PDE5-remmers, waaronder vardenafil. In sommige gevallen werden medische aandoeningen en andere factoren gerapporteerd die mogelijk ook een rol hebben gespeeld in de otologische bijwerkingen. In veel gevallen was de medische follow-up informatie beperkt. Het is niet mogelijk om te bepalen of deze gerapporteerde gebeurtenissen direct verband houden met het gebruik van vardenafil, met de onderliggende risicofactoren van de patiënt voor gehoorverlies, een combinatie van deze factoren of met andere factoren [zie PATIËNT INFORMATIE].

Populaire Categorieën

Top