Aanbevolen, 2020

Editor'S Choice

Marburg-virusziekte
Meruvax
Augmentin kauwtabletten

Hyzaar

Hyzaar Side Effects Center

Vind de laagste prijzen op

Medische redacteur: John P. Cunha, DO, FACOEP

Laatst beoordeeld op 26/10/2018

Hyzaar (kaliumlosartan-hydrochloorthiazide) is een combinatie van een angiotensine II-receptorantagonist en een thiazidediureticum (waterpil) voor de behandeling van hoge bloeddruk (hypertensie). Hyzaar wordt ook gebruikt om het risico op een beroerte te verlagen bij bepaalde mensen met een hartaandoening. Hyzaar is beschikbaar in generieke vorm. Vaak voorkomende bijwerkingen van Hyzaar zijn onder andere:

 • duizeligheid of duizeligheid terwijl uw lichaam zich aanpast aan de medicatie,
 • buikpijn,
 • rugpijn,
 • moe gevoel,
 • huiduitslag,
 • loopneus of verstopte neus,
 • keelpijn, of
 • droge hoest.

De dosis Hyzaar is geïndividualiseerd en varieert van 50 / 12,5 (losartan / hydrochloorthiazide) tot 100/25 (losartan / hydrochloorthiazide). Hyzaar kan interageren met andere bloeddrukmedicatie, steroïden, lithium, celecoxib, cholestyramine of colestipol, insuline of orale diabetesmedicatie, rifampicine, barbituraten, andere diuretica, aspirine, NSAID's (niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen), spierverslappers of narcotica. Vertel uw arts alle medicijnen die u gebruikt. Hyzaar wordt niet aanbevolen voor gebruik tijdens de zwangerschap vanwege het risico op schade aan de foetus. Het is onbekend of losartan in de moedermelk terechtkomt. Hydrochloorthiazide komt in de moedermelk terecht, maar het is onwaarschijnlijk dat dit een zuigeling zal schaden. Raadpleeg uw arts voordat u borstvoeding geeft.

Ons Hyzaar (Losartan Kalium-Hydrochloorthiazide) Bijwerkingen Drugscentrum geeft een uitgebreid overzicht van beschikbare geneesmiddelinformatie over de mogelijke bijwerkingen bij het gebruik van dit medicijn.

Dit is geen volledige lijst met bijwerkingen en andere kunnen voorkomen. Bel uw arts voor medisch advies over bijwerkingen. U kunt bijwerkingen melden bij de FDA op 1-800-FDA-1088.

Hyzaar Consumenteninformatie

Ontvang medische noodhulp als je dat hebt gedaan tekenen van een allergische reactie: netelroos; moeite met ademhalen; zwelling van je gezicht, lippen, tong of keel.

Bel onmiddellijk uw arts als u:

 • een licht gevoel in het hoofd, alsof je flauwvalt;
 • onregelmatige hartslag;
 • oogpijn, zichtproblemen;
 • geelzucht (gele verkleuring van de huid of ogen);
 • nierproblemen- weinig of geen plassen, zwelling in uw voeten of enkels, moe voelen of kortademig zijn;
 • laag magnesium- duizeligheid, zenuwachtig voelen, spierkrampen, spierspasmen, hoesten of verstikking;
 • laag kaliumgehalte- krampen in de benen, obstipatie, onregelmatige hartslag, fladderende borsten, verhoogde dorst of plassen, gevoelloosheid of tintelingen, spierzwakte of slap gevoel; of
 • laag natriumgehalte- hoofdpijn, verwardheid, onduidelijke spraak, ernstige zwakte, braken, verlies van coördinatie, gevoel van onvastheid.

Vaak voorkomende bijwerkingen zijn:

 • duizeligheid;
 • verkoudheidsverschijnselen zoals verstopte neus, niezen, keelpijn;
 • hoesten; of
 • rugpijn.

Dit is geen volledige lijst met bijwerkingen en andere kunnen voorkomen. Bel uw arts voor medisch advies over bijwerkingen. U kunt bijwerkingen melden bij de FDA op 1-800-FDA-1088.

Hyzaar professionele informatie

BIJWERKINGEN

Clinical Trials Experience

Omdat klinische onderzoeken worden uitgevoerd onder sterk variërende omstandigheden, kunnen de ongunstige reactiesnelheden die zijn waargenomen in de klinische onderzoeken van een geneesmiddel, niet rechtstreeks worden vergeleken met de percentages in de klinische onderzoeken van een ander geneesmiddel en komen deze mogelijk niet overeen met de in de praktijk waargenomen percentages.

Losartankalium-hydrochloorthiazide is beoordeeld op veiligheid bij 858 patiënten die werden behandeld voor essentiële hypertensie en 3889 patiënten die werden behandeld voor hypertensie en linkerventrikelhypertrofie. De meeste bijwerkingen waren mild en van voorbijgaande aard en vereisten geen stopzetting van de behandeling. In gecontroleerde klinische onderzoeken was stopzetting van de behandeling vanwege klinische ongewenste voorvallen slechts vereist bij 2,8% en 2,3% van de patiënten die werden behandeld met de combinatie en met placebo.

In deze dubbelblinde gecontroleerde klinische onderzoeken waren bijwerkingen die voorkwamen bij meer dan 2% van de met losartan-hydrochloorthiazide behandelde proefpersonen en met een grotere snelheid dan placebo: rugpijn (2,1% versus 0,6%), duizeligheid (5,7% versus 2,9%) ) en infecties van de bovenste luchtwegen (6,1% versus 4,6%). De volgende additionele bijwerkingen zijn gemeld in klinische studies met HYZAAR en / of de afzonderlijke componenten:

Bloed- en lymfestelselaandoeningen: Bloedarmoede, aplastische anemie, hemolytische anemie, leukopenie, agranulocytose.

Stofwisselings- en voedingsstoornissen: Anorexia, hyperglycemia, hyperuricemia, electrolyte disbalance inclusief hyponatriëmie en hypokaliëmie.

Psychische stoornissen: Slapeloosheid, rusteloosheid.

Zenuwstelselaandoeningen: Dysgeusie, hoofdpijn, migraine, paresthesieën.

Oogaandoeningen: Xanthopsia, tijdelijk wazig zicht.

Hartaandoeningen: Palpitaties, tachycardie.

Bloedvataandoeningen: Aan dosis gerelateerde orthostatische effecten, necrotiserende angiitis (vasculitis, cutane vasculitis). Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen: verstopte neus, faryngitis, sinusstoornis, ademnood (inclusief pneumonitis en longoedeem).

Maagdarmstelselaandoeningen: Dyspepsie, buikpijn, maagirritatie, krampen, diarree, obstipatie, misselijkheid, braken, pancreatitis, sialoadenitis.

Lever- en galaandoeningen: Geelzucht (intrahepatische cholestatische geelzucht).

Huid- en onderhuidaandoeningen: Huiduitslag, jeuk, purpura, toxische epidermale necrolyse, urticaria, lichtgevoeligheid, cutane lupus erythematosus.

Musculoskeletale en bindweefselaandoeningen: Spierkrampen, spierspasmen, spierpijn, gewrichtspijn.

Nier- en urinewegaandoeningen: Glycosurie, nierdisfunctie, interstitiële nefritis, nierfalen.

Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen: Erectiestoornissen / impotentie.

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen: Pijn op de borst, oedeem / zwelling, malaise, koorts, zwakte.

onderzoeken: Leverfunctiestoornissen.

Hoesten

Aanhoudende droge hoest is in verband gebracht met het gebruik van ACE-remmers en kan in de praktijk een oorzaak zijn van het staken van de behandeling met ACE-remmers. Twee prospectieve, dubbelblinde, gerandomiseerde, gecontroleerde onderzoeken met parallelle groepen werden uitgevoerd om de effecten van losartan op de incidentie van hoest bij hypertensieve patiënten die hoesten hadden ondervonden tijdens de behandeling met ACE-remmers te beoordelen. Patiënten met typische ACE-remmerhoest wanneer ze werden geprovoceerd met lisinopril, waarvan de hoest verdween op placebo, werden gerandomiseerd naar losartan 50 mg, lisinopril 20 mg, of een placebo (een studie, n = 97) of 25 mg hydrochloorthiazide (n = 135) . De dubbelblinde behandelingsperiode duurde maximaal 8 weken. De incidentie van hoest wordt getoond in Tabel 1 hieronder.

Tafel 1:

Studie 1 * HCTZ losartan Lisinopril
Hoesten 25% 17% 69%
Studie 2 Placebo losartan Lisinopril
Hoesten 35% 29% 62%
* Demografie = (89% blank, 64% vrouwelijk)
Demografie = (90% blank, 51% vrouwelijk)

Deze onderzoeken tonen aan dat de incidentie van hoest geassocieerd met behandeling met losartan, in een populatie die allemaal hoest had geassocieerd met ACE-remmertherapie, vergelijkbaar is met die geassocieerd met hydrochloorthiazide of placebotherapie.

Gevallen van hoest, waaronder positieve heruitdagingen, zijn gemeld met het gebruik van losartan tijdens postmarketingervaring.

Postmarketingervaring

De volgende bijwerkingen zijn vastgesteld tijdens het gebruik van HYZAAR na goedkeuring. Omdat deze reacties vrijwillig worden gerapporteerd vanuit een populatie van onbekende grootte, is het niet altijd mogelijk om hun frequentie betrouwbaar in te schatten of om een ​​oorzakelijk verband met blootstelling aan geneesmiddelen vast te stellen.

Digestive: Hepatitis is zelden gemeld bij patiënten die met losartan werden behandeld.

hematologische: Trombocytopenie.

overgevoeligheid: Angio-oedeem, waaronder zwelling van het strottenhoofd en glottis, waardoor obstructie van de luchtwegen en / of zwelling van het gezicht, de lippen, de farynx en / of de tong optreedt, is zelden gemeld bij patiënten die met losartan werden behandeld; sommige van deze patiënten hadden eerder angio-oedeem met andere geneesmiddelen, waaronder ACE-remmers. Vasculitis, inclusief Henoch-Schönlein purpura, is gemeld met losartan. Anafylactische reacties zijn gemeld.

bewegingsapparaat: rhabdomyolyse

Huid: erytrodermie

Populaire Berichten 2020

Nieuws - Viberzi
Nieuws - Stelara

Populaire Categorieën

Top